Neg0650

 

Previous
Unidentified Mound
Newark, Ohio
Next