Neg1506

 

Previous
Mrs. Scheuler's Mound
Mound City, Illinois
Next